Sorag-jogap

FAQ1240
Harytlar üçin kotirovkany haçan alyp bilerin?

Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda size söz bereris.Gaty howlukýan bolsa, onlaýn aragatnaşyk, söwdagär ýa-da telefon arkaly habarlaşyň!

Önümiň bahasynda logotip barmy?Customörite logotipimi we gaplamamy nädip ýasap bilerin?

Sanawda görkezilen önümiň bahasy logotipi öz içine almaýar, önüm adatça poli halta gaplamasyny ulanýar.Logotip ýa-da ýörite gaplama gerek bolsa, satuwlarymyz bilen belli bir bahadan habarlaşyp bilersiňiz.

Sargytdan öň tassyklamak üçin bir nusga alyp bilerismi?

Hawa, ikimizem baha barada ylalaşmazdan ozal tassyklamak üçin bir nusga almak kyn bolmaz! Nusgalaryň bahasy we iberiş tölegleri müşderilerden ýygnalar, elbetde, bizden sargyt bereniňizden soň, nusga bahasyny size gaýtaryp bereris. !

Öz dizaýnlarymyzy edip bilersiňizmi?

Hawa, mesele ýok! Diňe suratlary üpjün edýärsiňiz, dizaýnerlerimiz suratlaryňyza görä barlamak üçin senet şekillerini ederler!

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Töleg şertleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

T / T, Western Union, Paypal, Money Grame we ş.m.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?