hakdaus

biz hakda

“Danyang NQ Sports and Fitness Co., Ltd.” professional lateks önümlerini we fitnes önümlerini öndürmäge ünsi jemleýär.Biziň pudagymyzda 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar.Lateks garşylyk aýlaw zolagy we ýoga zolagy, lateks turba geçirijisi we ş.m. ýaly esasy önümlerimiz, islege görä müşderi önümlerini edip bileris.Önümiň hiline we “Hil zawodymyzyň durmuşy” -na uly üns berýäris.Bazardan öňki, orta we satuwdan soňky hyzmaty girdejiniň ösüşiniň hereketlendirijisi hökmünde goýuň, Müşderiler üçin düşewüntliligi we bäsdeşlik artykmaçlygyny hödürläň…

Koprak oka

Custöriteleşdirilenhyzmaty

Custörite hyzmat

Omörite materiallar

01

Omörite materiallar

Toparlarymyz, adatça, üç materialdan : TPE , lateks we fabikden ýasalýar.
Koprak oka
Logörite logotip

01

Logörite logotip

Koprak oka
Custörite reňk

01

Custörite reňk

reňkini ýa-da çap usulyny saýlaň
Koprak oka
Custörite paket

01

Custörite paket

Labörite bellik we paket, material, reňk, stil hemmesini özüňiz saýlaýarsyňyz
Koprak oka
Omörite materiallarOmörite materiallar
Logörite logotipLogörite logotip
Custörite reňkCustörite reňk
Custörite paketCustörite paket

sergi

sergi

 • sergi1
 • sergi2
 • sergi3
 • sergi4
 • sergi5

şahadatnamasy

şahadatnamasy

>
2022 BSCI 报告
20210629 gämi topary 测试 报告】 -3-2
BV 报告 MIC-ASI21413441-2
SGS-EN71-1
SGS-EN71-3-1
丹阳 恩科 健身 器材 有限公司 - 证书 附件 ISO 英文 1-2
拉力 片 ýetmek 测试 -DANYANG-NQ-SPORTS-2-1
拉力 片 ýetmek 测试 -DANYANG-NQ-SPORTS-2-2

Biziňkizawod

Zawodymyz

 • 01
  12 ýyldan gowrak garşylyk topary we ýoga seriýaly faktura tejribesi
 • 02
  OEM & ODM-ni bir gezeklik hyzmat bilen üpjün ediň, adaty ululygy we nyşany kabul ediň
 • 03
  mata kesýän maşyn we ýuwujy maşynlar
 • 04
  gözleg we barlag toparynda 10-dan gowrak adam;5 ýyldan köp iş tejribesi bolan 15 satyjy;5 hünär sargyt yzarlaýjysy
 • 05
  ABŞ, Europeewropa we Awstraliýa ýurtlarynda gowy ösen logistika hyzmat toparlary bar
zawod

Müşderibaha bermek

müşderä baha bermek

lomaý sport zaly fitnes agyr ýük göteriji güýç göteriji bilek bilekleri maşklar üçin agyrlyk göteriji gaýyşlar

Bir-iki hepde ulanylandan soň, bu işleriň gutarýandygyny aýtmaly bolýaryn.Olary gaty gowy uzatdym we şu wagta çenli könelişen alamatlary göremok.Bulary islendik derejedäki adamlar, esasanam bahasy üçin türgenleşiklerini giňeltmek isleýänler üçin maslahat bererin.

Qualityokary hilli mermer nagyşly fitnes “Booty Band” maşklary üçin “Bandas De Resistencia” üçin hip aýlawyna garşylyk toparlary maşk ediň

Men bulara gaty tolgundym.Men tälimçi we ýakynlaşdyrma arkaly müşderi bilen meşgullanýaryn we häzirki wagtda toparlarymy çykarýan bilen oňa goşulyp biljekdigimi gowy görýärin.Gaplamak tonna garşylyk wariantlary bilen gelýär.Diňe tutawaçlar bilen däl, aşaky beden maşklaryny almak üçin aýaklaryňyzy we aýaklaryňyzy aýlamak isleseňiz, gaýyşlar bilenem gelýärler.

Fabricörite mata garşylyk bentleri Şetdaly Hip Tegelek Booty Bands

Bu zolaklar ýokarky we aşaky bedeniňizde bir topar örän täsirli türgenleşikler üçin ajaýyp.Olary nädip ulanmalydygyny bilmedim, ýöne bagtymyza bir topar ajaýyp sözleri öz içine alýan gaty gönümel kitapça bilen gelýärler.Carryingük daşaýan gap hem gowy plýus, sebäbi onsuz olar hökman bulaşyklyk goşardylar.

Amatly aýak uzalýan gaýyşlar göle uzadýan ýoga reabilitasiýa uzatma topary

Toplum dürli agramlar üçin reňkli (ýöne her topardaky agram bellikleriniň has görnükli bolmagyny isleýärin), şeýle hem topuk gaýyşlary we gapy berkidilmegi bilen gelýär.Topuk gaýyşlaryny ulanmadym, ýöne gapynyň berkidilmegi gowy işleýär.Köpük tutawaçlaryny hem halaýaryn.Mende gaty oňaýsyz gaty plastmassa tutawaçly köne toplum bardy.

Fabricörite mata garşylyk bentleri Şetdaly Hip Tegelek Booty Bands

Toplumyň dürli agram garşylygy bar we bu ýerde işlemek üçin maksat berýär.Önüm öz sumkasy bilen gaty gowy gaplandy.Olaryň hemmesini şol ýere getirmek kyn, ýöne iň bolmanda öz içine alýar.Men maslahat bererin.

Öý maşklary sport zaly türgenleşik sporty Süýşmedik adaty çap edilen eko dostlukly TPE fitnes ýoga mats

Önüm gaty gowy hilli.Çalt eltip bermek we ajaýyp aragatnaşyk.Againene satyn alar.

Eko dostlukly sport zaly, bedenterbiýe elastik maşk, çydamly uzyn zolaklary çekiň

Toparlardan hakykatdanam hoşal we sargyt bilen bagtly bolardy, ýöne ýük daşamagyň esasy wagty 70 güne çenli uzaldyldy, sebäbi önümiň hili gowy we aragatnaşyk hem gowydy

Çit nagyşly gaplaň, ýörite logotipli hip garşy garşylyk toparlary

Zolaklar galyň we çydamly materialdyr.Etiketlemek gowşak däl, şonuň üçin aňsat könelmez.Meniň pikirimçe, işlemek üçin gaty köp taraply.Bu diýseň kiçijik adam, şonuň üçin aýaklarymy we ellerimi olara çekmek aňsatdy.

Açyk sport syýahat lageri Suw geçirmeýän halta Harby taktiki sumka

Bu reňkleri we girýän kiçijik sumkasyny haladym!Geçen hepde iberişi aldym we sport zalynda eýýäm ulanyp başladym.olar hem gowy hilli!

Lomaý ýokary hilli topuk bilegi ylgaw sport türgenleşigi bilek agramy bilezik sandbag

Ajaýyp hyzmat.Elbetde, kompaniýaňyz bilen iş alyp barmak.bize beren nusgalaryňyzdan hoşal.Köp sag boluň

Sport ogaoga Elastik Mini Hip Güýçli omörite Fitnes Softumşak Lateks Maşklara garşylyk Fitness Loop Band Set

Önümiň hili ajaýyp, müşderilerimiň halanýan bahasy üçin, basym sargyt etmek isleýärin!Aksiýalarynda bolmagyna garaşmak-

Qualityokary hilli hünär sazlanylýan plastik Pvc fitnes tizligi bökmek ýüpi

Önüm 100% gowy hilli, men olara ajaýyp hyzmaty gowy görýärin.Sagbol

hyzmatdaş hyzmatdaş

hyzmatdaş hyzmatdaş

 • 1670477215410
 • 1670477229719
 • 1670477245240
 • 1670477259986
 • 1670477284742
 • 1670477310376
 • 1670477297123
 • 1670477322134