Senagat habarlary

 • Süýşýän esasy diskleriň haýran galdyryjy dünýäsi

  Süýşýän esasy diskleriň haýran galdyryjy dünýäsi

  “Gliding Core Disk” häzirki wagtda bazarda bar bolan iň täsirli we köpugurly fitnes gurallarynyň biridir.Bu kiçi we göçme diskler adamlara esasy myşsalaryny berkitmäge, deňagramlylygy ýokarlandyrmaga we umumy bedeniň durnuklylygyny ýokarlandyrmaga kömek edip, köp sanly peýdalary hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Bu bökmek ýüpi HIIT türgenleşikleri ýagy ýakar

  Bu bökmek ýüpi HIIT türgenleşikleri ýagy ýakar

  Bökmek ýüpi HIIT (Intokary intensiwlik aralyk okuwy) maşklary, kaloriýany ýakmakda, ýürek-damar bedenini gowulaşdyrmakda we ýagy ýakmakda täsirliligi bilen meşhurlyk gazandy.Güýçli maşklaryň we gysga dikeldiş döwürleriniň utgaşmasy bilen, HIIT bökmek ...
  Koprak oka
 • TRX asma tälimçisi bilen maşk edende näme ýadyňyzda saklamaly?

  TRX asma tälimçisi bilen maşk edende näme ýadyňyzda saklamaly?

  “Total Resistance Exercise” diýmegi aňladýan TRX, asma gaýyşlary ulanýan meşhur we köpugurly fitnes okuw ulgamydyr.Öňki Deňiz SEAL-y Randy Hetrik tarapyndan döredilen TRX, doly beden maşklaryny üpjün etmekdäki täsiri bilen uly meşhurlyk gazandy ...
  Koprak oka
 • Muskul ýüplükleri maşklaryňyza goşmak üçin indiki dikeldiş usulydyr

  Muskul ýüplükleri maşklaryňyza goşmak üçin indiki dikeldiş usulydyr

  Soňky ýyllarda myşsalaryň dikelmegine kömek etmek we çeýeligi ýokarlandyrmak ukyby sebäpli muskul floss zolaklary uly meşhurlyk gazandy.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu köpugurly zolaklar dürli artykmaçlyklary hödürleýär we dürli usullarda ulanylyp bilner.In ...
  Koprak oka
 • Ogaoga garşylyk toparlary iň pes pes täsirli maşk çözgüdi?

  Ogaoga garşylyk toparlary iň pes pes täsirli maşk çözgüdi?

  Ogaoga garşylyk toparlary fitnes höwesjeňleriniň arasynda barha meşhur bolýar.Öz öýüňiziň rahatlygyndan edip boljak pes täsirli türgenleşigi üpjün edýärler.Bu zolaklar dürli materiallardan ýasalyp, dürli ululykda we güýçli taraplarda bolýar.Şeýlelik bilen suita berip bilerler ...
  Koprak oka
 • Garşylyk turbalary hakda bilmeli zatlaryňyz

  Garşylyk turbalary hakda bilmeli zatlaryňyz

  Doly beden maşklary üçin garşylyk turba zolaklaryny ulanmak amatlylygy, köptaraplylygy we täsirliligi goşmak bilen köp sanly artykmaçlygy hödürleýär.Bu makalada garşylyk turba zolaklarynyň peýdalaryny, materiallaryny, ululyklaryny, dogrysyny nädip saýlamalydygyny we nädip etmelidigini öwreneris ...
  Koprak oka
 • Mini Band bilen nädip türgenleşmeli we ony ulanmagyň artykmaçlyklary?

  Mini Band bilen nädip türgenleşmeli we ony ulanmagyň artykmaçlyklary?

  Mini aýlaw zolaklary kiçi, köpugurly türgenleşik gurallary bolup, olar dürli maşklar üçin ajaýyp.Olar uzyn, çydamly materiallardan ýasalýar we maşk wagtynda garşylygy üpjün etmek üçin bedeniň dürli ýerlerine örtülýär.Mini aýlaw zolaklary v ...
  Koprak oka
 • Çekiş garşylyk toparlary bilen işlemegiň peýdalary

  Çekiş garşylyk toparlary bilen işlemegiň peýdalary

  Çekiş garşylygy zolagy, soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan fitnes enjamlarynyň täze bir bölegi.Güýç döretmek, çeýeligi ýokarlandyrmak we umumy fitnesi gowulandyrmak üçin köpugurly we täsirli guraldyr.Bu makalada, nämäniň ...
  Koprak oka
 • Pilates barlarynyň ulanylyşy we peýdalary barada giriş

  Pilates barlarynyň ulanylyşy we peýdalary barada giriş

  Pilates, güýç, çeýeligi we umumy beden habardarlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen meşhur maşk usulydyr.Soňky ýyllarda “Pilates” çyzygynyň ulanylmagy, “Pilates” maşklaryny güýçlendirmek üçin täsirli gural hökmünde uly meşhurlyk gazandy.Bu makala det bilen üpjün etmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Bel tälimçisiniň kemeriniň peýdalary we dogry ulanylyşy

  Bel tälimçisiniň kemeriniň peýdalary we dogry ulanylyşy

  Taryhyň dowamynda adamlar gowy deňeşdirilen bedeni gazanmagyň köp sanly ýollaryny synap gördüler.Adamlar durmuşda berk berhiz iýmek üçin güýçli türgenleşiklerden başladylar.Şeýle hem, bedenimiziň görnüşini gowulandyrmagyň täsirli ýollaryny yzygiderli gözleýäris.Şeýle usullaryň biri ...
  Koprak oka
 • Giňeldilip bilinýän bag şlangy: Her bir bagban üçin oýun çalşyjy

  Giňeldilip bilinýän bag şlangy: Her bir bagban üçin oýun çalşyjy

  Bagbançylyk ajaýyp güýmenje.Tebigat bilen birleşmäge we açyk açyk ýerleri döretmäge mümkinçilik berýär.Especiallyöne ösümliklerimizi suwarmak meselesinde-de gaty kynçylyk döredip biler.Adaty bag şlanglary agyr, köp we köplenç dykylýar.Soň bolsa ýasamak ...
  Koprak oka
 • Kinesiologiýa lentasy: materiallar, artykmaçlyklar we ulanylyş

  Kinesiologiýa lentasy: materiallar, artykmaçlyklar we ulanylyş

  Elastik bejeriş lentasy ýa-da sport lentasy hökmünde hem tanalýan kinesiologiýa lentasy sport lukmançylygy we fiziki terapiýa pudagynda has meşhur boldy.Bu makala kinesiologiýa lentasynda ulanylýan materiallary, köp sanly artykmaçlyklaryny we işleýşini öwrenmegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5