Boks bandajlary: Söweşijiler üçin esasy gorag

Boks ägirt uly fiziki güýç, çeýeligi we çydamlylygy talap edýän söweş sportydyr.Düzgün-nyzam, yhlas we güýçli pikirlenmegi talap edýän sport.Emma boks sporty köp fiziki güýji talap edýär.Şonuň üçin boksçylar öz howpsuzlygyna we saglygyna üns bermeli.Boksda iň möhüm gorag enjamlaryndan biri boks bandajydyr.Bu eseriň ähmiýeti öwrenilerboks bandajlary, taryhy, görnüşleri we olary ulanmagyň dogry usuly.

Boks bandajlary

Boks bandajlarynyň taryhy
Söweşjeň sport görnüşlerinde el örtükleriniň ýa-da bintleriň ulanylmagy asyrlardan bäri dowam edip gelýär.Grekler we rimliler ýaly gadymy siwilizasiýalar söweş wagtynda ellerini goramak üçin deri gaýyşlary ulanypdyrlar.19öne XIX asyryň ahyryna çenli häzirki zaman boks bandajy girizildi.Jon L. Suliwan meşhur ýalaňaç boksçy.Boksda bandajyň ulanylmagyny meşhurlyk gazandy.El bilen goramagyň zerurdygyna düşündi.Söweşmezden ozal ellerini örtmek üçin mata zolaklaryny ulanyp başlady.

Boks bandajlary-1

Boks bandajlarynyň ähmiýeti
Boks bandajlary köp maksatlara hyzmat edýär, bularyň hemmesi boksçynyň howpsuzlygyna we öndürijiligine goşant goşýar.Ilki bilen bileklere we ellere goldaw we durnuklylyk berýär.Urgylaryň gaýtalanýan täsiri bogunlary we bogunlary süzüp biler.Şeýlelik bilen süňkler ýa-da döwükler ýaly şikeslere sebäp bolýar.Bintler bilegi hereketsizleşdirmäge we eliňize goşmaça goldaw bermäge kömek edýär.Şeýle şikes ýetmek howpuny azaltmak.

Ikinjiden, boks bandajlary düwünleri we metakarpal süňkleri goraýar.Bular bir zarba wagtynda esasy aragatnaşyk nokatlary.Dogry gorag bolmasa, döwüklere we gögermelere sezewar bolýarlar.Bandajlar, täsiri siňdirip, ýassyk ýaly hereket edýär.Güýji eli bilen has deň paýlap bilerler.Bu diňe bir boksçynyň elini goramak bilen çäklenmän, uzak möhletleýin zeper ýetmek howpuny hem azaldar.

Boks bandajlary-2

Boks bandajlarynyň görnüşleri
Bazarda dürli görnüşli boks bandajlary bar.Her boks bandajynyň özboluşly aýratynlyklary we peýdalary bar.Iň ýaýran görnüşlere adaty örtükler, jel örtükleri we Meksika görnüşindäki örtükler girýär.

Adaty örtükler pagtadan ýa-da pagta we sintetiki materiallaryň garyndysyndan ýasalýar.Olar el we bilege belli bir nagyş bilen örtülen uzyn matalar.Bu örtükler ajaýyp goldaw berýär we ýokary derejede düzülip bilner.Boksçynyň islegine görä berkligi sazlamaga rugsat bermek.
Gel örtükleri, jel örtügini öz içine alýan öňünden ýasalan gaplar.Olary çalt we geýmek aňsat.Olar höwesjeň boksçylaryň ýa-da amatlylygy halaýanlaryň arasynda meşhur saýlawdyr.Gel örtükleri gowy goragy hödürleýär we çäkli gaplamak endikleri bolan adamlar üçin amatlydyr.
Meksika görnüşindäki örtükler çeýeligi we çeýeligi bilen tanalýar.Olar eliň we bilegiň şekiline laýyk gelýän uzalýan materialdan ýasalýar.Meksika stilindäki örtükler gysga we oňat goldaw berýär.Professional boksçylaryň arasynda iň halanýanlary.

Boks bandajlary-3

Boks bandajlaryny dogry ulanmak
Boks bandajlaryny dogry ulanmak iň goragy we netijeliligi üpjün etmek üçin möhümdir.Aşakdaky ädimler elleriňizi dolamagyň dogry usulyny görkezýär:
1. Bandajyň aýlawyny başam barmagyňyzyň töweregine goýup başlaň.Bu sargy wagtynda sargy ýerinde bolar.
2. Aýlanyşy kesmezden, bandajyňy biliňize birnäçe gezek örtüň.
3. Bandajyňyzy barmagyňyzyň düýbüne dolamagy dowam etdiriň.Soň bolsa eliňiziň arkasyndan we iň soňunda düwünleriňiziň töwereginde.Bandajyň ininiň ýarysyna çenli öňki gatlagyň üstüni ýapyň.
4. Düwürtikleri dolandan soň, biliňizi we eliňize daňmagy dowam etdiriň.Bandajyň tutuş uzynlygyny ulanýançaňyz, bu prosesi gaýtalaň.
5. Bintiň ujuna ýeteniňizden soň.Öňki gatlagyň aşagyna basyp ýa-da çeňňek ýapmak arkaly ony ýerinde berkitmeli.

Boks bandajlary-4

Netije
Boks bandajlary, her boksçynyň ünsüni jemlemeli möhüm gorag esbaplarydyr.Ellere we bileklere goldaw, durnuklylyk we gorag üpjün edýär.Injuriesaralanmak howpuny azaldyp, öndürijiligini ýokarlandyryp bilerler.Baý taryhy we dürli görnüşleri bar bolsa, boksçylaryň saýlamaly dürli görnüşleri bar.Şeýle-de bolsa, iň uly netijeliligi üpjün etmek üçin boks bandajlaryny dogry ulanmak möhümdir.


Iş wagty: Iýul-19-2023